CricketArchive

Players who have played for United Arab Emirates Women

Aysha Naushadkhan 2010/11-2012/13
CA Bhatt 2007-2012/13
D Borcar 2009-2012/13
Chaya Mughal 2016/17
NM Cherriath 2007-2016/17
C Deepak 2010/11
M Dhodhi 2007-2010/11
NE Dos Santos Robinson 2007
NC D'Silva 2007
MG D'Souza 2010/11
Esha Oza 2016/17
Fatimah Ahsan 2016/17
TM Flynn 2007
S Gupta 2010/11
Hafza Faisal 2012/13
Humaira Tasneem 2009-2016/17
Jesar Maqsood 2007
C Kalgutkar 2012/13
A Khemani 2009-2012/13
M Kulkarni 2009
K Kumari 2016/17
TAP Malitha 2007-2009
PS Nadar 2007-2012/13
R Nagraj 2016/17
A Nair 2010/11
Nisha Ali 2016/17
S Pandey 2009-2010/11
B Pereira 2012/13
B Prakash 2010/11
V Praveen 2007-2012/13
Priyanjali Jain 2016/17
Rabia Shah 2009
Rashida Hussain 2010/11
S Saleem 2007-2016/17
S Sandhu 2012/13
S Sankar 2009
S Sathe 2012/13
I Seneviratne 2016/17
J Shah 2009
M Shankar 2007-2009
A Sharma 2007
N Sharma 2016/17
S Srinivasan 2016/17
Tahira Akbar 2007
K Vedhasinghe 2010/11-2012/13
S Wanniarachchi 2016/17

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2017 CricketArchive